Back to school - de buitengewone kosten

1 september is achter de rug. Het nieuwe schooljaar is gestart. Bij een nieuw schooljaar horen nieuwe schoolboeken, een nieuwe schooltas, een nieuwe pennenzak, schooluitstappen en noem zo maar op. Al deze kosten zijn buitengewone kosten, maar wie van beide ouders gaat deze kosten nu betalen? En wat als de andere ouder weigert te betalen? Lees het antwoord op deze vragen hieronder.

Welke kosten zijn nu juist buitengewone kosten?

Bepaalde kosten die verbonden zijn aan de schoolopleiding van uw kind worden aanzien als ‘buitengewone kosten’.

Denk maar aan volgende kosten:

-         meerdaagse schooluitstappen (ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen, stages)

-         schoolboeken en cursussen

-         studiemateriaal en schoolkledij (uniform)

-         abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school

-         het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen

-         verblijf op internaat

-         huur van een studentenkamer

-        bijlessen

-         …

Maar wat zijn nu juist buitengewone kosten? De wet omschrijft dit als uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.

Kortom gaat het om kosten die een eerder uitzonderlijk van karakter zijn en die niet kunnen betaald worden met de maandelijkse onderhoudsbijdrage. Deze maandelijkse onderhoudsbijdrage dient in feite om de gewone kosten voor uw kind mee te betalen, zoals:

-         Eten

-         Huisvesting

-         Lichaamsverzorging

-         Kledij

-         …

Naast de buitengewone schoolkosten zijn er ook nog de buitengewone medische kosten en kosten van hobby’s en ontplooiing van het kind zoals bijvoorbeeld:

-         Kosten van hospitalisatie

-         Kosten van orthodontie, logopedie, psycholoog, …

-         Kosten voor lenzen of bril

-         Inschrijvingsgeld voor sportclub, jeugdvereniging, muziekschool, …

-         Inschrijvingsgeld voor kampen

-          …

Een volledig overzicht van deze buitengewone kosten kan je terugvinden in het Koninklijk besluit van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan. Daar staan al de buitengewone kosten opgelijst.

Welke ouder betaalt het meest?

Welke ouder hoeveel van de buitengewone kosten moet betalen, dat wordt bepaald ofwel in de overeenkomst die werd afgesloten (bijvoorbeeld bij een EOT zal dit in de familierechtelijke overeenkomst terug te vinden zijn) ofwel in het vonnis van de Rechtbank. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat elke ouder 50% van deze buitengewone kosten moet betalen maar kan het ook zijn dat de ene ouder 75 % van de buitengewone kosten moet betalen en de andere maar 25 %. Er wordt voor het aandeel van elke ouder in de buitengewone kosten namelijk rekening gehouden met zijn verdienvermogen.

Voorafgaandelijk overleg?

In principe moet er vooraleer deze kosten worden gemaakt een voorafgaandelijk overleg tussen beide ouders zijn die dan samen akkoord gaan dat deze kost(en) worden gemaakt. Enkel in het geval van hoogdringendheid en overmacht kan een ouder eenzijdig beslissen om deze kost te maken zonder vooraf het akkoord te hebben gevraagd van de andere ouder.

De manier van voorafgaandelijk overleg kan variëren en de wetgever laat de ouders hierin vrij: dit kan via bericht, e-mail, aangetekende brief, etc.

Je eigen buitengewone kosten bepalen?

Wil je zelf een lijst opstellen met buitengewone kosten? Dat is zeker mogelijk en valt in sommige gevallen zelfs aan te raden. De lijst die in het Koninklijk Besluit ter beschikking is, is namelijk slechts indicatief. Geen enkele ouder is verplicht om zich aan deze lijst te houden. Men kan als ouder dus beslissen om bepaalde kosten te laten vallen als buitengewone kost of om bepaalde kosten toe te voegen aan de lijst. Om je eigen lijst op te stellen kan het handig zijn hiervoor beroep te doen op een expert in het personen-en familierecht die in functie van je persoonlijke situatie een regeling kan opstellen.

Wat als de andere ouder weigert te betalen?

Indien er een betwisting ontstaat over het al dan niet moeten betalen van een buitengewone kost, zal u in eerste instantie moeten nakijken wat de overeenkomst of wat het vonnis juist bepaald. Indien de andere ouder blijft weigeren om een bepaalde kost te bepalen, zal de Familierechtbank moeten uitmaken of de kost verschuldigd is of niet. Indien de andere ouder ook na de beslissing van de Familierechtbank blijft weigeren om te betalen, zal u zich tot een Gerechtsdeurwaarder kunnen wenden om betaling te verkrijgen. 

Indien u vragen heeft over buitengewone kosten, kan u steeds bij ons terecht met al uw vragen per e-mail (info@bricksadvocaten.be) of telefonisch (09/269.00.06).