Uw boete berekenen na verkeersovertreding?

Beging u een verkeersovertreding en wenst u te weten wat u nu juist te wachten staat? Zal u gedagvaard worden of werd u reeds gedagvaard? Hoeveel en hoelang zal de geldboete en/of het rijverbod juist zijn? Hoeveel zullen de gerechtskosten juist bedragen?

Lees hieronder het antwoord op al deze vragen.

Proces-Verbaal

Wanneer u een verkeersovertreding beging waarbij u werd tegengehouden door de politie of de inbreuk werd vastgesteld via een bemande of onbemande camera, zal u in principe een Proces-Verbaal ontvangen binnen de 14 dagen. Aan het PV zal er normaal ook een antwoordformulier worden gehecht waarin u de mogelijkheid heeft om bijkomende uitleg of een verklaring te geven. Tenminste voor zover de overtreding niet van die aard is dat bijkomend onderzoek en/of verhoor noodzakelijk is.

Onmiddellijke intrekking rijbewijs

De politie heeft de mogelijkheid om in functie van bepaalde overtredingen het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een periode van 15 dagen. Zo zal bijvoorbeeld bij een alcoholintoxicatie van meer dan 0.65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (= 1,49 promille) of bij een drugsintoxicatie uw rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken voor een periode van 15 dagen. De periode van onmiddellijke intrekking wordt echter (later) wel in mindering genomen van het uiteindelijke rijverbod opgelegd door de rechtbank.

Wielklem

Ook kan de politie uw voertuig immobiliseren door een wielklem te plaatsen en dit eveneens voor een duurtijd van 15 dagen.

Dagvaarding of géén dagvaarding?

Niet voor elke verkeersovertreding gaat het Openbaar Ministerie over tot dagvaarding. Het is afhankelijk van overtreding tot overtreding of u zal gedagvaard worden voor de politierechtbank.

Zo kan het Openbaar Ministerie beslissen om voor de eerder lichtere overtredingen slechts een onmiddellijke inning of minnelijke schikking uit te sturen. Bij betaling van dergelijke schikking vervalt de strafvordering en moet u dan ook niet meer verschijnen voor de rechtbank. Vergeet u evenwel te betalen of weigert u dat eenvoudigweg dan kan men u uiteraard wel nog steeds dagvaarden.

Voor andere overtredingen zal men de minnelijke schikking echter overslaan en zal u zich moeten verantwoorden voor de Politierechtbank. Dat geldt bijvoorbeeld (quasi altijd) voor volgende overtredingen:

- Snelheidsovertreding van meer dan 30 km/u in de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf;

- Snelheidsovertreding van meer dan 40 km/u;

- Alcoholintoxicaties van meer dan 0,35 mg/l (= 0,80 promille);

- Dronkenschap;

- Drugsintoxicatie;

- Vluchtmisdrijf;

- …

Periode tussen overtreding en dagvaarding

In de periode tussen het begaan van de verkeersovertreding en het ontvangen van de dagvaarding kan heel wat tijd zitten (dit kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren).

Het Parket heeft immers twee en in sommige gevallen drie jaar de tijd om u te dagvaarden voor de inbreuken die u beging op de Wegcode.

Welke bestraffing staat u te wachten?

Afhankelijk van welke u overtreding u beging, rekening houdend met uw eerder gedrag in het verkeer, zal u een lichte of zware bestraffing te wachten staan.

Voor bepaalde overtredingen geldt enkel een geldboete en géén rijverbod, voor andere geldt zowel een geldboete, rijverbod als een alcoholslot en worden er soms zelfs medische, psychologische, theoretische en/of praktische proeven opgelegd.

Er kan echter wel rekening gehouden worden met verzwarende of verzachtende omstandigheden.

§ Verzwarende omstandigheden

- Jonge bestuurder

Bent u een jonge bestuurder (u beschikt nog niet langer dan twee jaar over uw rijbewijs) dan zal u sowieso uw theoretisch of praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.

- Herhaling

Bevindt u zich in staat van herhaling (= u werd reeds eerder veroordeeld voor dezelfde feiten of andere zwaarwichtige feiten), dan zullen u vier proeven (een medische en psychologische proef en een theoretisch en praktisch rijexamen) te wachten staan én een rijverbod van drie maanden.

- Geen blanco strafblad meer

§ Verzachtende omstandigheden

- Precaire financiële situatie

- Het nodig hebben van het rijbewijs voor professionele doeleinden (indien u beroepschauffeur bent zoals vrachtwagenchauffeur, taxichauffeur, vertegenwoordiger, enz.)

- Het hebben afgelegd van bloedproeven of urinetesten

- Medische redenen

- Overmacht

- Blanco strafblad

- …

Wat met de gerechtskosten?

Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verschuldigde bijdragen bepaald in het vonnis en de pure gerechtskosten op zich.

Indien de geldboete die wordt uitgesproken hoger ligt dan € 26,00, zal u een verplichte bijdrage aan het Slachtofferfonds voor opzettelijke gewelddaden van € 200,00 moeten betalen.

Daarnaast bent u ook een verplichte bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand van € 20,00 verschuldigd.

De gerechtskosten (dagvaardingskosten) zullen ook te uwen laste zijn en bedragen meestal rond de € 100,00.

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt kan u hierop, naast de vergoeding van alle verdedigingskosten, een beroep doen om deze kosten (gedeeltelijk) te laten (terug)betalen. Opgelet: dit geldt niet voor elke verzekeraar – sommige verzekeraars komen hier namelijk niet in tussen.

Indien u een verkeersovertreding beging en/of gedagvaard werd voor de Politierechtbank, kan u steeds bij ons terecht met al uw vragen per e-mail (info@bricksadvocaten.be) of telefonisch (09/269.00.06).