Welke gunsten kan u verkrijgen van de Politierechtbank?

Bent u gedagvaard voor de Politierechtbank en bent u bezorgd over de bestraffing die u te wachten staat? Lees hier op welke manier de Politierechtbank toch enige mildheid aan de dag kan leggen en welke gunsten zij in sommige gevallen kan toestaan.

***

De Politierechtbank kan naast de gekende straffen zoals een rijverbod, een geldboete, het opnieuw moeten afleggen van het theoretisch of praktisch rijexamen, etc. die ze oplegt ook gunsten toekennen die ervoor zorgen dat de bestraffing toch wat wordt gemilderd.

Zo is het voor sommige beroepschauffeurs bijvoorbeeld belangrijk om hun C-rijbewijs te kunnen behouden of is het voor vertegenwoordigers die dagelijks de baan op moeten noodzakelijk om hun rijbewijs in de week te kunnen behouden. De Politierechtbank kan hier rekening mee houden en u bepaalde gunsten toekennen.

Opschorting

De rechtbank kan u in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden de opschorting toekennen: hierbij wordt de uitspraak van de rechter gedurende een bepaalde termijn opgeschort waardoor u aldus gedurende die periode géén straf wordt toegekend. Indien u natuurlijk binnen die termijn nieuwe overtredingen zou begaan, zal deze opschorting worden herroepen en zal u alsnog bestraft worden.

Uitstel

Indien de rechtbank u een straf met uitstel van tenuitvoerlegging toekent, betekent dit dat de uitvoering van uw straf voor een bepaalde termijn (1 tot 5 jaar) wordt uitgesteld.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer u een geldboete van € 200,00 werd opgelegd maar waarvan de helft met de gunst van uitstel, u slechts een geldboete van € 100,00 dient te betalen. (let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met de opdeciemen). De gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging zorgt ervoor dat een deel van uw straf of soms uw volledige straf niet moet worden uitgevoerd.

Probatie

De rechter kan aan de proeftermijn die wordt opgelegd bij een opschorting of uitstel bepaalde voorwaarden verbinden. Voorwaarden zoals: een vast adres behouden, geen nieuwe overtredingen begaan, op regelmatige tijdstippen urinetesten afleggen, een cursus verkeersveiligheid volgen, … Dit worden probatievoorwaarden genoemd.

Werkstraf

De rechtbank kan er echter ook voor kiezen om u een werkstraf op te leggen in de plaats van een geldboete. Hierbij zal u tot een bepaald aantal uren worden veroordeeld waarbij u een bepaalde activiteit ten bate van de samenleving zal moeten uitvoeren in uw vrije tijd. De werkstraf kan in principe minimum 20 uren en maximum 300 uren bedragen.

Weekendverval

Een andere soort gunst is het weekendverval of ‘weekendrijverbod’. indien u kan aantonen dat u uw rijbewijs in de week nodig heeft voor professionele doeleinden of andere belangrijke doeleinden en u strafrechtelijk verleden dit niet in de weg staat, kan de rechtbank u de gunst van een weekendverval toestaan. Dit betekent dat u enkel een rijverbod krijgt in de weekends, zijnde vanaf vrijdagavond 20u tot en met zondagavond 20u. Hierdoor is het dus toegestaan om in de week toch uw voertuig te kunnen gebruiken. 

Vrijstelling bepaalde categorie rijbewijs

De rechtbank kan in bepaalde gevallen het rijverbod beperken tot bepaalde categorieën van het rijbewijs (A, B, BE, C, CE, D, etc.). Hierbij wordt dan een vrijstelling verleend voor één of meerdere categorieën van het rijbewijs. Dit kan onder andere handig zijn voor vrachtwagenchauffeurs of buschauffeurs die over een C en/of CE en D-categorie van het rijbewijs beschikken.

Indien u vragen heeft over de hierboven opgesomde gunsten die de Politierechtbank desgevallend kan toekennen of om uw boete te laten berekenen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons kantoor en onze verkeersrechtelijke specialist via info@bricksadvocaten.be of via 09 269 00 06.