Overzicht van de heropstart van de zittingen voor de Rechtbank

Vanaf volgende week stelt de rechtbank haar deuren opnieuw open voor het publiek. Indien u dus gedagvaard bent of een gerechtsbrief ontving met een zittingsdatum voor de rechtbank zal u terug kunnen/moeten verschijnen. Het hangt er echter wel van af voor welke rechtbank u moet verschijnen.

Hieronder vindt u een duidelijk overzicht van de regeling van de verschillende rechtbanken en welke zittingen al dan niet terug doorgaan.

Rechtbank van Eerste Aanleg

De Rechtbank van Eerste Aanleg herneemt alle zittingen vanaf 18 mei 2020. Er wordt hierbij gewerkt aan een nieuwe regeling om de zitting zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen.

Vredegerechten en Politierechtbanken

De Vredegerechten en Politierechtbanken hernemen alle zittingen vanaf 11 mei 2020. De zittingen die deze week plaatsvinden worden dus allemaal nog uitgesteld naar oktober 2020. (voor een overzicht van de datum naar waar de zitting is uitgesteld:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-oost-vlaanderen-afdeling-gent)

Vanaf 11 mei 2020 wordt de behandeling van de zaken aldus hernomen en kan er op de zitting verstek worden gevorderd (en toegekend) wanneer u niet verschijnt.

De Vrederechters zullen er op aansturen dat de zaken zoveel als mogelijk worden behandeld (en dus niet worden uitgesteld). Zaken waarin er een akkoord is tussen de partijen of die moeten uitgesteld worden dienen nog steeds schriftelijk te gebeuren. Plaatsbezoeken kunnen ook terug doorgaan, maar het is de Vrederechter zelf die beslist of de onmiddellijke uitvoering noodzakelijk is.

De zittingen voor de Politierechtbank zullen doorgaan als volgt:

9u00 - 10u30: zaken met partijen uitsluitend in persoon (zonder vertegenwoordiging door of bijstand van een advocaat).

10u30 - 11u30: zaken met minstens één partij vertegenwoordigd of bijgestaan door een advocaat, en waarvan de achternaam van de als eerste op de dagvaarding vermelde gedaagde begint met de letter A t/m M.

11u30 - einde zitting: strafzaken met minstens één partij vertegenwoordigd of bijgestaan door een advocaat, en waarvan de achternaam van de als eerste op de dagvaarding vermelde gedaagde begint met de letter N t/m Z.

Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk vertegenwoordigd te worden door een advocaat en dus niet zelf naar de zitting te gaan.

Ondernemingsrechtbank

De zittingen voor de Ondernemingsrechtbank zullen in principe terug plaatsvinden vanaf 18 mei 2020.

Arbeidsrechtbank

Vanaf 4 mei 2020 - tot 3 juni 2020 worden alle zaken nog schriftelijk behandeld.

Enkel in zeer uitzonderlijk gevallen en op schriftelijk verzoek zal er een fysieke openbare terechtzitting plaatsvinden voor zover het zaken van sociale zekerheid, sociale bijstand en collectieve schuldenregeling betreft.

Hof van Beroep

Het Hof van Beroep zal zijn deuren terug openen vanaf 11 mei 2020. De strafzaken kunnen vanaf – 4 mei 2020 - doorgaan maar de vertegenwoordiging door een advocaat wordt zoveel als mogelijk aanbevolen.

Indien u vragen heeft of uw zitting doorgaat en u al dan niet naar de Rechtbank moet gaan, contacteer ons gerust op per e-mail (info@bricksadvocaten.be) of telefonisch (09/269.00.06).