Indexatie van uw onderhoudsgeld: bereken het nu via onze nieuwe online tool!

Indien u een onderhoudsbijdrage betaalt of ontvangt, zal die onderhoudsbijdrage jaarlijks geïndexeerd moeten worden. Dit is wettelijk verplicht. Concreet betekent dit dus dat de onderhoudsbijdrage elk jaar verhoogd wordt aan de hand van een indexeringspercentage. 

Hieronder leest u wat de indexering juist is, waar dat deze wordt vastgelegd en wanneer de onderhoudsbijdrage exact moet geïndexeerd worden. 

Voor welke soort onderhoudsbijdragen?

Zowel de onderhoudsbijdrage voor kinderen als de onderhoudsbijdrage voor een ex-partner moet jaarlijks geïndexeerd worden. Dit ongeacht of de onderhoudsbijdrage door een Rechtbank werd vastgelegd of tussen partijen onderling bij overeenkomst werd vastgelegd.

Waarom indexering?

Het leven wordt elk jaar duurder. Daar tegenover staat dat de inkomsten ook elk jaar stijgen. Om ervoor te zorgen dat de onderhoudsbijdrage aansluit op de loonsverhoging en de stijgende kosten, dient deze elk jaar te worden geïndexeerd. Op die manier wordt het bedrag in overeenstemming gebracht met de prijsstijgingen en prijsdalingen. 

Welke index?

De onderhoudsbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd in verhouding tot het indexcijfer van de overeenstemmende maand. De index die daarbij moet worden gebruikt is de consumptie-index. Deze is gekoppeld aan het verbruik van goederen en diensten van de meeste gezinnen en bepaalt de evolutie van de consumptieprijzen. 

Automatisch of niet?

De indexering van de onderhoudsbijdrage gaat niet automatisch. Het is degene die de onderhoudsbijdrage moet betalen (onderhoudsplichtige) die op eigen initiatief de indexering moet toepassen. Indien dit niet gebeurt, kan dit in rechte worden afgedwongen door degene die recht heeft op de onderhoudsbijdrage (onderhoudsgerechtigde). De jaarlijkse indexering is immers wettelijk verplicht. Indien dit niet zou bepaald zijn in de overeenkomst of in het vonnis, dan nog kan dit juridisch afgedwongen worden. 

Wanneer indexeren?

De onderhoudsbijdrage moet jaarlijks geïndexeerd worden en dit op in principe op de eerste dag van de maand waarin men voor het eerst de onderhoudsbijdrage diende te betalen. 

Hoe indexeren?

De indexatie gebeurt volgens de formule vermeld in het vonnis van de Rechtbank of in de overeenkomst. Meestal gebeurt de indexering volgens een standaardformule, zijnde het te indexeren bedrag vermenigvuldigd met de actuele index en gedeeld door de begin-of basisindex (van referentiejaar en -maand): 

Te indexeren bedrag x actuele index / Begin-of basisindex

De begin- of basisindex is het cijfer waar de overeenkomst of het vonnis naar verwijst. Indien er geen expliciete verwijzing dan is het indexcijfer dit van de maand die vooraf gaat aan de maand van de eerste betaling.

De actuele index is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de nieuwe onderhoudsbijdrage moet betaald worden. 

Om de indexcijfers te weten te komen dient gekeken te worden naar het overzicht van de consumptie-indexen (raadpleegbaar op de website van Statbel).

Voorbeeld:

De onderhoudsbijdrage bedroeg in 2017 € 200,00, te betalen vanaf september 2017 en moet in 2020 geïndexeerd worden.

De basisindex bedraagt 105,22 (indexcijfer augustus 2017). De actuele index bedraagt 109,42 (indexcijfer september 2020).

Bijgevolg bedraagt de geïndexeerde onderhoudsbijdrage in 2020 € 208,00 (afgerond bedrag).

Retroactief indexeren?

De verjaringstermijn voor de indexering is 5 jaar. Het is bijgevolg dus mogelijk om tot 5 jaar terug te gaan in de tijd om uw onderhoudsbijdrage te indexeren.