Is uitstel van betaling mogelijk voor het onderhoudsgeld dat je moet betalen?

Meer en meer maatregelen worden genomen door de overheid om particulieren en bedrijven financieel tegemoet te komen. Ook kan je voor verschillende zaken uitstel van betaling verkrijgen. Het lijkt dan misschien ook logisch dat de betaling van een maandelijks verschuldigde onderhoudsbijdrage voor je kind of je ex-partner ook even opgeschort kan worden.

Helaas is dat niet zo eenvoudig als het lijkt..

Kinderen blijven geld kosten

Kinderen blijven hoe dan ook geld kosten en misschien zelfs nog meer ten tijde van COVID-19 omdat ze meer thuis verblijven. Je kan dan ook niet zomaar eenzijdig beslissen om op te houden met het betalen van het onderhoudsgeld voor je kind of je ex-partner.

Juridische gevolgen?

Je bent namelijk gebonden aan de overeenkomst waarin dat onderhoudsgeld werd vastgelegd (bijvoorbeeld een EOT-overeenkomst of samenlevingscontract) of aan het vonnis van de rechtbank waarin dit onderhoudsgeld werd bepaald. Indien je die overeenkomst of dat vonnis niet meer naleeft pleeg je contractbreuk dan wel misken je een vonnis, wat uiteraard juridische gevolgen heeft.

Overmacht?

Uiteraard vormt de Coronacrisis in vele, maar niet alle, gevallen een overmachtssituatie waardoor de betalingsverplichting kan worden opgeschort.

Geldt dit nu ook voor de verplichting tot betaling van onderhoudsgeld?

In eerste instantie is het belangrijk om na te kijken of er in je overeenkomst of in het vonnis niets werd bepaald over het opschorten van de onderhoudsbijdrage in geval van overmacht. Vaak worden hieromtrent clausules opgenomen. Indien dit het geval is, zal je je daaraan moeten houden.

Werd er niets bepaald omtrent overmachtssituaties, dan moet je twee situaties van elkaar onderscheiden.

1. Het onderhoudsgeld werd vastgelegd in een overeenkomst

Indien het onderhoudsgeld werd vastgelegd in een overeenkomst, dan gelden de regels van het contractenrecht, waarbij de niet (tijdige) uitvoering of niet (tijdige) betaling een contractbreuk tot gevolg heeft. Dit kan aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een schadevergoeding.

Dit is echter niet het geval wanneer er sprake is van overmacht.

Om te kunnen spreken van overmacht moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

- Het gaat over een onvoorziene omstandigheid

- Die omstandigheid ligt buiten de controle van de partij die het moet uitvoeren

- Hierdoor is het nakomen van de verbintenis geheel onmogelijk

Alleen wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan kan men spreken van overmacht.

Het schoentje zal vooral knellen bij de laatste voorwaarde: de betaling van het onderhoudsgeld moet echt onmogelijk zijn. Dat betekent dat wanneer het financieel volledig onmogelijk is om de onderhoudsbijdrage te betalen dat een opschorting van de betaling als gevolg heeft. Lees: enkel en alleen in dat geval dient men tijdelijk géén onderhoudsgeld te betalen. We spreken hier van “tijdelijk” gezien COVID-19 slechts een tijdelijke overmachtssituatie is en geen blijvende. Binnen enkele weken of maanden zal alles in principe terug zijn normale gangetje gaan.

Niets belet je natuurlijk om eerst te proberen onderling te overleggen met je ex-partner of er geen tijdelijke vermindering van de onderhoudsbijdrage of zelfs een tijdelijke opschorting van het onderhoudsgeld mogelijk is. Indien je er onderling niet uitgeraakt, zal je moeten proberen aan te tonen dat er sprake is van overmacht.

2. Onderhoudsgeld werd bepaald in een vonnis van de rechtbank

Indien het onderhoudsgeld werd bepaald door de rechtbank in een vonnis is het een ander verhaal. Hier is geen sprake van een contractuele relatie. Het onderhoudsgeld werd eenzijdig vastgelegd in een vonnis, dat een uitvoerbare titel vormt voor de onderhoudsgerechtigde.

Wanneer je dus geen onderhoudsbijdrage meer zou betalen en je vonnis dus niet naleeft, kan de onderhoudsgerechtigde naar de gerechtsdeurwaarder stappen om het vonnis te laten uitvoeren met alle gevolgen van dien. Dat is dus een situatie die je wil vermijden.

In een dergelijke situatie kan het aangewezen zijn om zelf terug naar de rechtbank te stappen om de onderhoudsbijdrage te laten verminderen gezien je gewijzigde financiële omstandigheden. De rechter kan de onderhoudsbijdrage dan aanpassen in functie van je loon dat bijvoorbeeld lager komt te liggen.

Besluit

Het is dus belangrijk na te gaan wat er juist bepaald is in je overeenkomst of het vonnis waarin het onderhoudsgeld werd vastgelegd.

- Werd hierin een clausule opgenomen over een overmachtssituatie? Dan zal je die moeten naleven.

- Werd er helemaal niks in bepaald? Dan raden wij aan om eerst te proberen onderling te overleggen met je ex-partner. Mogelijks komen jullie samen tot een tijdelijk akkoord om de onderhoudsbijdrage op te schorten of tijdelijk te verminderen. Zo niet, zal je moeten aantonen dat je je in een overmachtssituatie bevindt of zal je je tot de rechtbank moeten wenden.

Indien je vragen zou hebben omtrent de betaling van de onderhoudsbijdrage en wat je juist wel of niet moet doen, neem dan zeker even contact met onze specialiste familierecht Céline De Pauw via e-mail op info@bricksadvocaten.be of telefonisch op 09/269.00.06.